Waarden en principes

Deontologische code

Onze deontologische code is geënt op waarden en normen die we binnen de organisatie hoog in het vaandel dragen:

De directeur, ouders, leerlingen, leraren, coaches en paramedici doen er toe !

Hij/zij …

 • gaat doelgericht om met verschillen – verschil is immers de norm
 • neemt de verschillen mee naar overlegmomenten
 • vertrekt vanuit onderwijsbehoeften van de leerling of leerlingengroep

Oplossingsgericht werken betekent dat hij/zij volgende insteken hanteert in samenwerking, namelijk:

 • werkt iets niet, leer hiervan en doe iets anders
 • waardeer goede momenten, complimenteer leerlingen, ouders en collega’s
 • als iets beter werkt, doe er meer van – leer het van of aan een ander
 • is het een beperking of een probleem, zoek naar relevante oplossingen of hanteer redelijke aanpassingen
 • benoem wanneer het wel goed gaat de dingen expliciet
 • stel doelen
 • verantwoord je ten opzichte van de leerling
 • het probleem is het probleem

Vraaggestuurd werken. Elke partner…

 • vraagt naar gepaste ondersteuning, formuleert zijn ondersteuningsbehoeften
 • hanteert een gemotiveerde aanvraag, maakt zijn voorbereiding, formuleert de vraag zo helder en duidelijk mogelijk
 • maakt impliciete vragen expliciet door overleg, agendapunten aan te geven

Interdisciplinair en subsidiair werken. Elke partner…

 • werkt leerling nabij of subsidiair nl, zo dicht mogelijk bij de leerling
 • werkt samen met andere disciplines aan een gezamenlijk doel

Team werken maakt dat elke partner…

 • constructief samenwerkt met collega’s, ouders, lln en andere betrokkenen
 • ouders en leerling(en), teamleden betrekt in zijn verhaal
 • aandachtig luistert naar ieders referentiekader en elementen van wensen en verwachtingen zo goed mogelijk mee op neemt
 • coachings-/gespreksvaardigheden inzet
 • met elke discipline vanuit gelijkwaardigheid samenwerkt

Kwaliteitsvol en deontologisch werken, betekent concreet …

 • bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs
 • handelen volgens een deontologisch en juridisch correcte houding
 • de deontologische code van de school kennen en ernaar handelen
 • dat hij/zij zichzelf in vraag stelt, op zoek naar verbetering
 • het referentiekader onderwijskwaliteit toepassen
 • blijven zoeken naar effectieve interventies
 • zijn acties zo efficiënt mogelijk inzetten
 • zich op een systematisch en transparant wijze organiseren

Constructief samenwerken betekent dat hij/zij …

 • een sterke leraar-leerlingrelatie en ouderrelatie vooropstelt
 • met elkaar communiceert i.p.v. tegen of over elkaar

Onze waarden en principes

Vertrouwen: De basis van de relatie tussen leraar, leerling, ouder en collega’s is wederzijds vertrouwen.

Onafhankelijk: De school werkt binnen het kader van de scholengroep Ankerwijs en is lid van Katholiek onderwijs Vlaanderen. Zij werkt volgens de visie van de katholieke scholengroepen. De autonomie van de school vertaalt zich in haar pedagogisch project.

Discreet: De school garandeert discretie vanuit respect voor alle betrokkenen. De school bewaakt de juridische bepalingen m.b.t. het ambtsgeheim.

Respect voor de privacy: De school als organisatie verzamelt en gebruikt enkel die gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van haar opdracht. De gegevens die verzamelt en opgelijst worden vallen onder de wetgeving van GDPR (General Data Protection Regulation). Beeldmateriaal benutten vraagt informed consent.

Deskundig: Alle medewerkers waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder met het oog op het uitvoeren van hun opdracht. Professionele ontwikkeling en groei staan mee centraal.

Laagdrempelig: De school stemt haar werking af en staat open voor verscheidene doelgroepen.

Preventief – pro-actief – curatief: De school verantwoordt het handelen vanuit de fasen in het zorgcontinuüm. Specifieke zorg in het gewoon of buitengewoon onderwijs wordt opgevolgd – een individueel aangepast curriculum of IAC ondersteunt de begeleiding.

Emancipatorisch: De school werkt aan versterking van eigen krachten van leerling, ouder en zijn context. Zij stimuleert ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.

Maatschappijgericht: De school heeft voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen en houdt daarbij rekening bij de uitvoering van zijn opdracht.

Teamwerk: De school werkt interdisciplinair samen.

Bijzondere aandacht: De school besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.