Schoolstructuur

Organigram

Raad van Bestuur, Anker

Directie

Beleidsteam

Logistiek

Oudercomité

Administratie

Zorgteam

Pedagogisch-didactisch team

Paramedici

Vakleerkrachten

Coaches

Ondersteuners

Geel

Limoen

Paars

Groen

Oranje

PB Antwerpen

Oudercomité

Time-In

Onderwijsnetwerk Antwerpen

VCLB De Wissel – Antwerpen

talenbeleid

gedrag&emotie

Zoals elke school bestaat ook onze organisatie uit verschillende geledingen. Hier vind je meer toelichting op niveau van de leerlingen, de school en het team. De organisatie stemt zich af op de doelgroepen en niet omgekeerd. De kernboodschap ‘ruimte voor individuele groei’ maken we waar.

Als school gaan we voor afstemming. Afstemming tussen dat wat leerlingen nodig hebben en dat wat de organisatie nodig heeft om kwaliteitsvol te functioneren.

Elk schooljaar opnieuw bouwen we aan onze schoolstructuur om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling of de groep.

We tekenen onze organisatie elk jaar opnieuw uit en zetten deze af tegenover de vraag: “Wat heeft deze leerling nodig? Welke aanpak is betekenisvol? Wat moeten wij dan doen of ook niet?”. We verantwoorden ons ten opzichte van de leerling en de school als organisatie. We kijken daarbij naar verscheidene ontwikkelingsdomeinen zoals de socio-emotionele ontwikkeling, de (psycho-)motorische ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, etc.

Om dit te verwezenlijken werken we o.a. binnen het kader van het ‘zorgcontinuüm’. Een letterlijk te nemen continuüm of opeenvolging van zorg. We hanteren het beeld van een zorgpiramide. Dit beeld vullen we op drie niveaus in, m.n. het niveau van de leerling en het niveau van het team en op schoolniveau.

Leerlingenniveau

De school gaat met zorg om met de gegevens die ze ter beschikking heeft om de groepen, klassen of pedagogische eenheden samen te stellen. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind en in het belang van de gehele organisatie. Ze plaatst onderwijsbehoeften van leerlingen centraal.

Klassen worden samengevoegd in groeperingen. De school kent jaarlijks elke groepering een kleur toe. Deze kleuren hebben geen betekenis en volgen geen rangorde. Ze bieden enkel duidelijkheid voor de leerling. Een nummering of kleurenvolgorde zou immers betekenen dat je van klas of leerjaar 1 naar klas 2 overgaat of van groepering oranje naar groepering paars enz. In die zin zouden we het ‘overgaan’ naar een volgend leerjaar als maatstaf nemen. Dit willen we niet bekomen.

We vertrekken vanuit groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden en benutten de expertise van disciplines zoals klastitularissen, beleids- en klasondersteuners, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, vakleraren voor bewegingsopvoeding – godsdienst en muzische vorming, pedagogen, psycholoog, coaches, ergotherapeuten en verpleegkundige. We benutten eveneens de kennis van overlegpartners zoals psychiaters, huisartsen, jeugdhulpverstrekkers, vertrouwenspersonen, etc.

Elk schooljaar duiden we de hoofddoelen per groepering en per pedagogische eenheid of klas. We stellen ons de vraag wat deze leerlingen gemeenschappelijk hebben. Waar hebben ze allemaal nood aan? We zetten begeleiding in en gaan hier flexibel en efficiënt mee om. Begeleiding van een (deel-)groep betekent immers niet dat dit een gans schooljaar nodig is om een specifiek doel te bereiken. Doelen worden per periode vastgesteld. Afhankelijk van de focus op de doelen benutten we de middelen die de school toegekend krijgt op een zo effectief mogelijke wijze.

Team- en schoolniveau:

Net zoals leerlingen, leren ook teamleden elke dag. Onderwijs is de sector bij uitstek waar ontwikkeling gegarandeerd wordt. Onderwijs evolueert continue.

In het schoolbeleidsplan stellen we twee strategische doelen voorop, namelijk: ‘gedrag en emotie’ en ‘ontwikkelend onderwijzen’.

Onder het thema ‘gedrag en emotie’ verstaan we een doorontwikkeling in het gebruik van methodieken en tools om gedrag en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Binnen ontwikkelend onderwijzen geven we executieve functies meer aandacht tijdens het leren en spelen.

Samenwerking tussen teamleden betekent delen van expertise. Wekelijks wordt er groeperingsoverleg georganiseerd om pedagogisch -didactische vraagstukken op te nemen. Een klastitularis werkt immers in teamverband.

De centrale thema’s ‘Ontwikkelend onderwijzen’ en ‘gedrag en emotie’ zetten sterk in op methodieken en tools om leerlingen te helpen bij het verwerken van leerstof. De schoolwerking kan rekenen op nauwe samenwerking tussen partners.

  • Schoolinterne belanghebbende partners zoals leerlingen, ouders, leraren, paramedici, directie, logistieke ondersteuners, algemeen directeur, directies basisonderwijs van de scholengroep, bestuursleden, begeleiders in de voor- en naschoolse opvang, enz.
  • Als ook schoolexterne partners zoals begeleiders van de diocesane pedagogische begeleiding, centra voor leerlingenbegeleiding, externe coaches, begeleiding van het ondersteuningsnetwerk Antwerpen en andere schoolondersteuners. Allen betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van de school als organisatie en zijn medewerkers.

Op schoolniveau geven teamleden systematisch en gestructureerd invulling aan het ped-did team en zorgteam. Het zorgteam en ped-did team richt zich op thema’s op leerlingenniveau.

Op beleidsniveau worden voor elke medewerker functionerings- en evaluatiegesprekken gehouden met de directie.

Bovenstaande afbeelding geeft een overzicht weer van de organisatie indeling. Elke kleur is een groepering en elke klas of pedagogische eenheid stelt een vierkantje voor. We richten dit jaar een gepast aantal klassen in en hebben 200 leerlingen op school. Sommige leerlingen hebben nood aan een klasgroep van een 8-tal leerlingen, anderen functioneren prima in een klasgroep van 15 leerlingen. We werken volgens een geïntegreerd model. Dit betekent dat er geen maatregelen toegepast worden volgens de diagnose van een leerling maar volgens zijn onderwijsbehoeften.

Bestuur

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs. De zetel is gevestigd in de Jan Moorkensstraat 54 te 2600 Berchem. Zie website www.ankerwijs.be.

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directie toevertrouwd.

De leden van de VZW zijn:

Algemeen directeur / dagelijks bestuurder:

  • Jan Cox

Bestuursleden:

  • Ludo Averens
  • Ingrid Bertrand
  • Bart Casteleyn
  • Paul De Bruyn
  • Bert Jacobs (voorzitter)
  • Els Van den Bergh
  • Eric Van der Mussele

Scholengemeenschap

Onze school behoort samen met de volgende scholen tot de scholengemeenschap Ankerwijs: