Visie lager onderwijs T9 en BA

Over onze school:

Ruimte voor individuele groei, daar gaan we samen voor!

Deze slogan toont ons basisprincipe. In onze school heerst een positief klimaat met respect voor de eigenheid van elk kind; als katholieke school benadrukken we ieders ‘unieke’ zijn met respect voor elkaar. We zoeken samen met de leerling en de ouders naar een individueel gewenste aanpak en begeleiding waar nodig

(Terug) graag naar school gaan, met plezier leren en vertrouwen hebben in het eigen kunnen is ons belangrijkste doel.

Duidelijke afspraken en regels, structuur en regelmaat zorgen ervoor dat onze school een veilige plek kan bieden aan elk kind.

Lees meer over:

Samen leven:

Onze speelplaats is voor de meeste kinderen een fijne plek om te vertoeven met uitdaging in sport en spel, een rustplekje voor wie hier nood aan heeft, een speelruimte en een speelhuis waar tijdens de middag allerlei speelgoed ontleend kan worden. De leerlingen van basisschool De Knikkerbaan spelen met ons samen.

Op onze school krijgen ouders plaats. We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders bij het cognitieve en sociaal-emotionele leerproces van hun kind. Onze oudercontacten of extra oudergesprekken zorgen ervoor dat de ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen die hun kind maakt op beide gebieden (cognitief en sociaal-emotioneel). Tijdens deze momenten hebben de ouders de gelegenheid om te praten met alle betrokken teamleden en CLB.

Ons team wil steeds paraat staan om uw vragen te beantwoorden en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het uitwisselen van ervaringen kan leiden tot een duidelijke aanpak en geeft ons vaak een beter beeld op de groeikansen van elk kind.

Samen leren:

Naast de klastitularis worden leerlingen ook ondersteund door leerkrachten met een klasondersteunende opdracht, logopedisten en psycho-motorisch therapeuten. Leerlingen die het nodig hebben kunnen ook rekenen op deskundige begeleiding voor sociaal-emotionele groei. Deze extra hulp wordt meestal in de eigen klasgroep aangeboden, daar waar het mogelijk is ook tijdelijk in een (deels) individueel traject. Pedagogen of psycholoog ondersteunen de meest passende hulp voor elk kind.

In het leerlingendossier leggen we persoonlijke leertrajecten vast. Regelmatige klassenraden zorgen ervoor dat dit traject steeds actueel en haalbaar blijft. Tijdens deze klassenraden komen alle betrokken teamleden, directie, pedagoog en CLB samen.

Met het ganse team steunen en motiveren we onze kinderen om hun  leervraag aan te pakken. Door constructieve samenwerking binnen het team, met u als ouder en eventueel externe experten vergroten we de succeservaringen en werken we aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. We nemen daarbij standaard twee grote pijlers mee op, namelijk werken aan ontwikkelend onderwijzen en omgaan met eigen gedrag en emoties.

Huiswerkbeleid

Het huiswerkbeleid volgt een welbepaalde visie.

Als school kiezen we ervoor om doelgericht huiswerk te geven én op maat van elke leerling. Algemeen streven we na dat onze leerlingen tot een steeds grotere zelfstandigheid en zelfsturing komen.

We vertrekken bij het opstellen van het huiswerk telkens vanuit de behoeften van de klasgroep, maar indien nodig kunnen er individuele aanpassingen gebeuren (differentiëren naar inhoud, hoeveelheid, tijd, …).

Bij sommige leerlingen leggen we de nadruk op het automatiseren van leerstof. Bij andere leerlingen streven we ernaar om hen te leren plannen en organiseren als voorbereiding op het secundair onderwijs. Wat er van jouw kind verwacht wordt, delen we u mee tijdens de startweken van het schooljaar.

Op twee vaste dagen in de week (maandag en vrijdag) wordt het huiswerk in het lessenrooster ingepland, zodat de leerlingen in de klas LEREN hoe ze hun huiswerk moeten maken. Voor wat niet klaar is, lessen die ingestudeerd moeten worden of voor oefeningen op automatisatie blijven we rekenen op uw medewerking. De andere dagen (dinsdag en donderdag) wordt het huiswerk in de agenda geschreven om thuis te maken of in de huiswerkbegeleiding. De opdracht wordt wel steeds in de klas overlopen met de leerlingen zodat ze na schooltijd weten wat ze moeten doen.

Tijdens de start van het schooljaar, na de gouden weken, kunnen ouders komen meedraaien in de klas tijdens het huiswerkmoment. Op die manier ervaren zij hoe ze hun kind thuis kunnen begeleiden bij het huiswerk. Doorheen het schooljaar kunnen aan de ouders hulpmiddelen aangereikt worden om het huiswerk thuis op een vlotte manier te laten verlopen en op te volgen (bv. blad met extra uitleg over de huiswerkopdracht, extra uitleg bij een aangeleerde techniek, …).

Huiswerk voor de jongste leerlingen mag maximum een half uur duren; voor de oudere leerlingen ongeveer een uur.

Het huiswerk bevat geen nieuwe leerstof. Vaardigheden, die in de klas aangeleerd zijn, worden soms wel als huiswerk meegegeven om thuis verder in te oefenen. Indien er voor de leerling of voor de ouders toch onduidelijkheid is over het huiswerk, mag men dit steeds aangeven zodat de leraar op de hoogte is van het probleem en er samen kan gezocht worden naar een oplossing. Deze communicatie kan via de leerling lopen, via de agenda, door een aantekening op het huiswerk zelf of per mail.

Wanneer de leraar het gemaakte huiswerk verbeterd heeft, bespreekt hij/zij het met de leerling zodat er gelegenheid is tot het geven van feedback. De leraar kijkt samen met de leerling wat er geleerd werd en waar er (indien nodig) bijsturing nodig is. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan het product (= huistaken en lessen), maar ook aan het leerproces. Dit leerproces kan op een oudercontact besproken worden.

Specifiek voor type basisaanbod:

Dit betekent dat leerlingen hier welkom zijn “voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen.”

Dat kan zijn omwille van …:

  • een vertraagde (leer-)ontwikkeling
  • één of een combinatie van (leer-)stoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, DCD…
  • een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, ASS,…

Deze beperkingen gaan vaak samen met emotionele bezorgheden: verminderde leermotivatie, faalangst, compensatiegedrag, emotionele verwerking, …

Via een grondige beeldvorming zoeken we samen uit op welk niveau elk kind aanbod nodig heeft en stellen daarvoor een individueel en groepshandelingsplan op. Met respect voor het tempo van de eigen ontwikkeling en de hulp van de eigen talenten trachten we elk kind op schools gebied zover mogelijk te krijgen.

In school de Merode staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. We werken samen aan de afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving, de klasgroep, de leerkracht en de ouders.

Daarom hechten we, met heel het team, erg veel belang aan doelgerichte afspraken met betrekking tot leren, werkhouding en taakgedrag, sociaal emotioneel en psychisch functioneren. Aan de hand van kleine succeservaringen werken we aan dat ‘goed gevoel’, een positief en realistisch zelfbeeld.

Specifiek voor type 9:

Leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben vaak moeite  met communicatie, sociale interactie en creatief verbeeldingsvermogen.
Ze zien de wereld anders omdat hun hersenen op een complexe manier de omgeving verwerken.

Minder gestructureerde situaties als de speelplaats en uitstappen kunnen angst en onzekerheid veroorzaken.

Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. De intelligentie beïnvloedt wel sterk de communicatieve en compenserende mogelijkheden. Autisme kent een aantal kenmerken, maar elke leerling met autisme heeft een sterk eigen profiel en vraagt een aangepaste aanpak. Wij gaan op zoek wat elk kind nodig heeft als ondersteuning: voorspelbaarheid, routine, stappenplannen, picto’s …

Dit gieten we in een individueel aangepast curriculum waarin het sociaal emotioneel welbevinden als een voorwaarde om tot didactisch leren te komen, het allerbelangrijkste doel vormt.

Waar mogelijk integreren deze kinderen zich in klasgroepen waar sociale interactie een belangrijke rol speelt.  Klasgroepen zijn immers een afspiegeling van de maatschappij waarin ook hun toekomst ligt. Met goede begeleiding en extra ondersteuning kunnen zij hierin succeservaring opdoen wat activerend kan werken voor de sociale deelname.

In alle klasgroepen streven we het volgende na:

  • Visualisering en concretisering : dagplanning, structuur van de les
  • Het prikkelarm maken van de ruimte

Indien de geïntegreerde werking voor een leerling te complex of voor te veel overprikkeling zorgt, passen we de leersetting aan. De nadruk ligt hier op:

  • het ontwikkelen en versterken van functionele vaardigheden
  • het leren zelf, schoolkennis verwerven
  • sociale interactie en context helpen verduidelijken en transfer maken naar gelijkaardige settings.